Avelsråd

Du kan kontakta avelsrådet direkt på avel@sask.nu.

Arbetsbeskrivning för avelsrådet, fastställd mars 2014

SASK:s styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp, SASK:s avelsråd, med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelsrådets sammansättning och storlek kan växla efter behov. Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda hundar med utgångspunkt från rasklubbens handlingsplan för avel (RAS). Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslag. SKK.s grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKK.s riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.

Avelsrådets inriktning är att underlätta för klubben och uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Tillsammans med styrelsen ansvarar/arbetar de för att klubben fortlöpande arbetar med/utvecklar de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS; hälsa, mentalitet, funktion/funktionell exteriör och rasens ”avelsstruktur” baserat på SKK:s riktlinjer samt lagstiftning om djurskydd m.m.  Avelsrådet ansvarar för allmän och rasspecifik information och utbildning om avelsfrågor och kan t.ex. vara bollplank för uppfödare och hundägare som funderar på avelsfrågor. Avelsrådet tar däremot inte ställning till enskilda parningar och kombinationer. Det är alltid den enskilde uppfödaren och hanhundsägaren som har fullt ansvar för den enskilda parningen. Fortlöpande förankras arbetet i styrelsen som ytterst ansvarar för rasens avelsfrågor.

Riktlinjer: Avelsrådet ska med tydlig grund i SASK:s rasspecifika avelsstrategier:

  • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
  • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information och sprida lämplig information vidare till medlemmar.
  • Samverka med lokalomården för att anordna avelskonferenser (i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag)
  • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- duglighet samt exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata och Lathunden.  
  • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling bl.a genom de årliga utvärderingarna av RAS men även i klubbtidning och på hemsida
  • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut.
  • Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.
  • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.
  • I samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS
  • Etablera kontakt med rasklubbar i andra länder

 

 

Presentation av avelsrådet

Fler presentationer av avelsrådets medlemmar kommer snart.

Jeanette Forssman

Jag köpte min först aussie 2003 - och det var för att jag ville ha en friskare ras (har haft 2 sjuka schäfrar tidigare) och min aussie är frisk och pigg, fortfarande!
Jag har hållit på med hund sedan 70-talet men fick min egna hund 1976 som jag tränade och tävlade mycket med och arbetade också som kennelflicka parallellt med skolgång men även på heltid under ett par år.
Jag har aldrig fött upp någon kull men har väldigt stor respekt för att det krävs mycket mer än bara 2 trevliga hundar. Jag hör många som planerar att avla på sin hund trots att dom varken har utvärderat sin egen eller vet särskilt mycket syskon och föräldrar djur, detta kan gäller både privatpersoner och uppfödare. Det är därför viktigt med utbildningar men också att nå ut till potentiella rasintressenter med information/kunskap, så att dom kan ställa rätt frågor inför sitt köp.
Jag tror jag kan se avelsarbetet "utifrån" - jag har inga "favoritlinjer" eller "gamla uppfödarrelationer" utan jag tror mig kunna ställa de "dumma frågorna" och se rasen ur ett valpköparperspektiv.