Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. RAS är en handlingsplan för avelsarbetet inom rasen och innehåller en presentation av de avelsmål som är högst prioriterade att uppnå under den kommande femårsperioden samt en tydlig beskrivning av de handlingsplaner man kommit överens om att följa för att nå målen under denna tidsperiod.

Ett RAS-dokument riktar sig till såväl erfarna uppfödare och hanhundsägare som vanliga hundägare och blivande valpköpare. Det är därför viktigt att fastställda mål och handlingsplaner presenteras på ett tydligt och lättfattligt sätt.

Arbetet med RAS har förankrats hos medlemmarna genom medlemsutskick och via rasklubbens officiella Facebooksida. Medlemmarna har haft möjlighet att kommentera RAS via ett formulär som skickats ut. Rasklubben har haft en kontinuerlig dialog med SBK:s avel och hälsa. Rasklubben anser att slutgiltig version är väl förankrad bland SASK:s medlemmar. RAS fastställdes slutligen av SKK i januari 2024, efter att ha gjort korrigeringar som inkommit från avelskommitén i SKK.

Prioritering av områden inom RAS för perioden 2023–2027.

Uppföljning av arbetet med rasspecifika avelsstrategier för AS har visat på att samma områden som i tidigare RAS-dokumentet kvarstår men med annan prioriteringsordning. Mentalitet har flyttats upp två nivåer baserat på de problem som blivit synliga i rasen vad gäller socialitet och rädslor.

  1. Hälsa – målet är fortsatt god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar Som tidigare beskrivits i dokumentet är hälsa ett övergripande mål för samtliga strategier.
  2. Mentalitet – målet har, baserat på uppkomna problem i rasen prioriterats upp till att vara av högre prioritet än tidigare och då med fokus på social säkerhet, allmän är att bibehålla en rastypisk mentalitet med god balans mellan samarbete och självständigt arbete, uthållighet och förmåga till arbete inom olika områden. Den vaktinstinkt som beskrivs i  rasstandarden ska ej förekomma i form av rädsla, skygghet eller aggressivitet.
  3. Funktion – målet är att bibehålla och utveckla rasens vallningsförmåga och funktion som brukshund där förmåga till självständigt arbete, uthållighet och samarbetsförmåga är viktiga delar.
  4. Genetisk sundhet – målet är att bevara en god genetisk variation och låg inavelsgrad i populationen.
  5. Exteriör – målet är att bibehålla en sund och funktionell exteriör utan påtagliga ytterligheter som inte kan anses rymmas inom ramen för rasens standard.


Vill du läsa mer? Klicka på länken nedan: