RAS

 

RAS (Rasspecifika Avels Strategier) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs grundregler och avelspolicy anger de övergripande målen för aveln och rasens specifika strategi beskriver vägen dit genom mer detaljerade och utvärderingsbara åtgärder. Beslutet om att en rasspecifik avelsstrategi ska finnas upprättad för varje ras fattades på SKK:s kennelfullmäktige 2001 och arbetet har pågått i olika former sedan dess.

För Aussies del fastställdes RAS av SKK på hösten 2014, efter att ha redovisats och huvuddragen fastställts av SASK:s årsmöte samma år.

Följande prioriteringar fastställdes för avelsarbetet:

-En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
I arbetet har utgångspunkten varit att hälsa är ett begrepp som inte bara relaterar till fysisk sjukdom eller frånvaro av sådan utan att hundens hälsa även är beroende t.ex. av dess mentalitet, förmåga att fungera samt byggnad.
Hälsa har på så sätt varit ett övergripande mål för samtliga rasstrategier.
En målsättning har också varit att se upp med diffusa, generella ohälsoproblem och inte överbetona mätbara, tydliga problem bara för att de är synligare.

-Bibehålla och utveckla rasens vallningsförmåga och funktion som brukshund.

-Ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad i populationen.

-Bibehålla en rastypisk mentalitet.

-Bibehållandet av en sund och funktionell exteriör vilket innebär att motverka exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
 

RAS-dokumentet i sin helhet (2014):