Protokoll

Jessica Nyström har på egen begäran avgått från styrelsen, se bifogat protokoll.