Valberedningens preliminära förslag


Valberedningens förslag till SASK styrelse 2023/2024
Nyval = påbörjar sin första period*
Sittande = har ett år kvar på sin period
Omval = påbörjar sin andra (eller tredje, fjärde osv.) period
Fyllnadsval = fyller en pågående period för en person som avgått i förtid

*En period för ordförande, revisorer samt sammankallande i valberedningen är 1 år. För övriga poster är en period 2 år.
 
Post                             Namn                                   Period
Ordförande                  Tina Sperring                        Nyval
Vice Ordforande           Alexandra Persson                 Omval
Sekreterare                 Robin Yourell Högberg            Nyval
Kassör                        Cecilia Risvall                         Sittande
Ledamot 1                  Lotta Walander                      Sittande
Ledamot 2                  Sofia Berglund                       Nyval
Ledamot 3                   Josefine Ryen                        Nyval
Suppleant 1                Camilla Dufvenberg               Nyval
Suppleant 2                Vakant 
Revisor, ordinarie        Ingela Bergare                      Omval
Revisor, ordinarie         Ewa Carlefred                       Omval
Revisor, suppleant       Camilla Appelgren                 Omval

Valberedningen,
Emma Sandfjord, Maria Romner & Katja Wolters

Under fliken "Klubben", "Styrelsen" och sedan "Protokoll" hittar du förslaget i PDF form med presenationer för nyvalen.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. 


// Svenska australian sheperdklubbens styrelse