Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte är publicerad sedan tidigare, men då mötet kommer att genomföras digitalt och på ett annat sätt än vi är vana vid publicerar vi här en förnyad och utökad kallelse.

Den 7 mars kl 13.00 startar SASK:s årsmöte. Årsmötet kommer att hållas digitalt och genomföras i två delar.

Del 1 (7 mars, kl 13.00) :

Mötet syftar till att förbereda mötesdeltagarna för de beslut som årsmötet ska fatta. Styrelse, valberedning och motionärer presenterar sina förlag till beslut och mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor och lämna yrkanden i ärenden. Det förberedande mötet leds av en av SKK utsedd mötesmoderator.

Del 2 (startar fredagen den 12 mars och avslutas söndagen den 14 mars)

Del 2 är ett beslutande möte i systemet VoteIT (https://skk.voteit.se). Mötet sker asynkront och är öppet under 12-14 mars. Här sker själva beslutsfattandet genom att mötesdeltagarna loggar in och lägger en röst på de beslut som de önskar att föreningen ska fatta. Mötet startar som regel kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Start- och sluttider kommer att meddelas så snart de är klara, men mötet ska alltid pågå minst 60 och högst 72 timmar.

Det är valfritt för klubbens medlemmar om de vill delta vid båda mötestillfällena eller endast vid det beslutande mötet i VoteIT. De traditionella diskussionerna och förhandlingarna som sker i ett fysiskt årsmöte förkortas och avhandlas i det förberedande mötet. Det digitala beslutsmötet i VoteIT (del 2) kan inte hantera förslag och diskussioner och erbjuder inte möjlighet att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare. Detta kan enbart göras på det förberedande mötet (del 1, se ovan)..

Val till förtroendeposter

Valberedningens förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar samt publiceras på hemsidan, sask.nu. Enligt SASK:s stadgar (SBK:s normalstadgar för rasklubb med en nivå) paragraf 10, moment 2, kan nominering av personer på själva årsmötet enbart ske till vakanta poster.

Handlingarna

Handlingarna till årsmötet publiceras på sask.nu samt skickas till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötets del 1, den 7 mars.

Välkomman på årsmöte!

Styrelsen för SASK