Avel

På den här sidan infomerar avelsrådet och styrelsen om olika delar som berör avel på Australian shepherd.

Har du frågor på innehållet eller annat som rör avel - eller om du vill ha råd - kan du alltid kontakta avelsrådet: avel@sask.nu

Avelsrådet har skapat en uppfödargrupp på Facebook, där uppfödare och ägare till avelshanar kan diskutera olika avels- och uppfödarrelaterade områden, dela med sig av nyheter, erfarenheter m.m. Vi ser fram mot givande diskussioner och erfarenhetsutbyte uppfödare och handhundsägare emellan. VÄLKOMNA!

Vi uppmanar dig som är intresserad av avel att också stödjer rasklubbens viktiga, ideella arbete genom att vara medlem i SASK (kontakta; medlem@sask.nu). Uppfödare av rasen och/eller du som har en hanhund som går i avel är viktiga förebilder och det är genom er och era blivande valpköpare som rasklubben kan bibehålla ett kontinuerligt och seriöst arbete för rasens framtid.

Rasklubben driver även en Facebookgrupp som heter "Svenska Australian Sheperdklubben" som du också är varmt välkommen till.

 


Vad kan vi som rasklubb göra för att värna om en sund avel?

SASK:s rasspecifika avelsstrategier (RAS) är grunden i vårt arbete. De bygger på fakta och analyser som sammanställs och där mål och metoder ska vara mätbara. Underlaget lämnas in och godkänns av Svenska brukshundklubben (SBK) och Svenska kennelklubben (SKK) vart femte år. I SASK:s RAS står bl a: att genetisk variation i en ras är i hög grad beroende av hur många hanhundar som används i avel och hur de används. Beräkningen är baserad på att en genomsnittlig hanhund används i avel under en period av 4-5 år. För att behålla en rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund tillåtas producera mer än maximalt ca 5 % av antalet valpar i en generation men helst inte över 2 %. Med utgångspunkt från dagsläget och en beräkning via Lathunden (SBK:s dataprogram) och rasdata så ligger vår maxgräns för det som kan benämnas avelsmatador för närvarande på 68 avkommor. Med den rekommenderade gränsen på 2 % hamnar vi på en siffra på ungefär 27-30 hundar som högsta lämpliga antal valpar under en livstid. Dessa siffror är baserade på en tänkt helsvensk population. Med fortsatt omfattande import- men då av obesläktade eller svagt besläktade hundar- kan vi tillåta oss en något mer intensiv användning av enskilda hanhundar i avel i spannet över 2 % men ej upp till 5 %. Ju mer vi närmar oss 5 %-gränsen ju större är risken att vi förlorar delar av rasens genetiska variation och även att eventuella anlag för sjukdomar etc. får en stor spridning. Graden av variation är alltså beroende av om de hanhundar som används och importeras är närbesläktade eller om det finns en bredd i släktskap. För att bedöma det måste man se på mer än de första 2-3 generationerna.

Vad kan jag som uppfödare/hanhundsägare göra för att bidra till en sund avel?

Har du en tik och vill avla på henne bör du först och främst kunna svara på vad hon tillför rasen förutom att hon är trevlig, frisk, friröntgad (HD), ögonlyst med ua och Mentalbeskriven (MH). Det är viktigt att du är insatt i rasens avelsspecifika avelsstrategier (RAS) och tagit del av den MH-idealprofil som är framtagen för rasen, så att du i möjligaste mån undviker att avla på egenskaper som inte är önskvärda (rödmarkerade i MH-idealprofilen). Ta också reda på fakta om hennes syskon och övrig släkt, då dessa också påverkar det hon kommer nedärva. Du blir per automatik, när du registrerar valparna i Svenska Kennelklubben (SKK), klassificerad som uppfödare även om du inte har ett kennelnamn och måste följa SKKs regler (se skk.se). Rasklubben erbjuder alla som avlar efter SASK:s valphänvisningskraven (som har 2 nivåer) möjlighet att lägga upp både planerade och födda kullar på denna hemsida (läs mer under rubriken ”Uppfödare” och ”valphänvisning”). Sist men inte minst kan det vara klokt att fundera över vilka valpköpare du vill vända dig till med den kombination du planerar.

Som uppfödare kan du göra mycket för att undvika framtida problem. Det viktigaste är att göra noggranna undersökningar när du letar hane och då inte bara om den enskilda hanhunden utan också om användandet av hans hel – och halvsyskon och generationerna bakom honom. Frågor man kan behöva ställa sig är t.ex.:

Är hanhunden närbesläktad med den övriga svenska populationen? Har han flera kullar redan där en del kanske redan gått i avel? Har hans pappa i sin tur många avkommor som använts tidigare?

Tillför han nytt blod? Om svaret är ja kan det vara befogat med något fler avkommor än en hane som är närbesläktad med populationen. Viktigt här är att tänka på att det kan se ut som om importer tillför nytt blod om man bara ser på den närmaste generationen men går man lite längre bakåt i stamtavlan kan man hitta hundar som redan finns här i stor mängd eller till och med hundar som finns i den egna hundens stamtavla i högre grad än vad man först trodde. 

Är hanhundens avkomma utvärderad? Om hanen lämnat mycket bra avkomma, både mentalt, arbetsmässigt och hälsomässigt kan det vara befogat med något fler avkommor än om resultatet är okänt eller dåligt, men fortfarande inte upp till ovan beskrivna maxgräns. Har hanen ett flertal unga avkommor som ännu inte hunnit utvärderas så kan det finnas anledning att vänta med fortsatt användning till dess att de är utvärderade.

SASK rekommenderar ytterst sparsam och genomtänkt användning av hanar som har fler än ca 35 avkommor.

Rasklubben planerar att arbeta med en hanhundslista - men det har visat sig svårt att få kandidater för detta, varför vi rekommenderar både tikägare och även hanhundsägare att göra ett bra research arbete FÖRE parning.

Språngavgift

Det är fri prissättning på språngavgifter beroende på individ, linjer och meriter men här kommer ett par exempel
- ett valppris (rek. 13.000 - 16.000 kr) vid parningen eller
- en språngavgift på ex. 1.000 - 3.000 kr och sedan 10% - 15 % av valppriset/valp alternativt 2.000 kr - 2.3000 kr/valp..

Vad är en avelsmatador?

Begreppet avelsmatador kommer från den svenska tjuren Matador som användes mycket flitigt i avel då han nedärvde goda egenskaper. Men han visade sig också med tiden nedärva ett testikelfel som gav nedsatt fruktsamhet. Eftersom han var flitigt använd och hade många avkommor kom felet att ha effekter under lång tid framöver.

Om vi övergår till hund så är det ganska självklart att en hund, med bra egenskaper och som också lämnar dem vidare, kan göra nytta om den får genomslag i en ras.

Men det finns också problem förknippat med det. Det ena är att om hanen används i hög utsträckning så kommer många hundar i en och samma generation att vara halvsyskon. Det andra är att alla hundar, hur bra det än är, också har brister och svagheter som också nedärvs vidare. En del av dessa brister kanske inte upptäcks förrän den enskilda hunden redan har en stor mängd avkommor och då kommer problemet att ha hunnit sprida sig i stora delar av populationen.

Man kan spetsa till det lite med ett påhittat exempel för att förtydliga problematiken. Alla uppfödare parar sina tikar med samma hane under en generation. Det är inget problem eftersom det är en hane som tillför helt nytt blod, inavelsgraden i alla parningarna blir noll procent. Men, vad händer i nästa led? Jo alla valpar är halvsyskon och inavelsgraden blir därmed hela 25%. Det visar sig dessutom att hanen var bärare av en allvarlig sjukdom som han lämnat vidare till ett antal av sina avkommor. Eftersom alla nu levande hundar är halvsyskon så kommer det inte att finnas något annat alternativ än att göra halvsyskonparningar och risken blir hög att kombinationen blir med ett halvsyskon som också bär på den sjuka genen. På det sättet kan sjukdomar och andra problem snabbt på en stor spridning i en ras från bara en hund som används i stor utsträckning.

Problemet med överanvändning av enskilda individer är också att en välanvänd hund kan få ett stort antal barnbarn. På 10 kullar blir det, om man använder vår ras genomsnitt på kullstorlek, uppemot 80 valpar som i sin tur sedan kan användas i avel. Det enda sättet att ”reparera skadan” av en överanvändning är att i nästa steg begränsa antalet barnbarn. Detta är dock extremt svårt att styra över. I senare generationer visar sig problematiken genom att det blir svårt att hitta partners att para med eftersom det oftast finns samma hundar i stamtavlan. När allför många hundar är nära släkt tappar man snabbt genetisk variation i rasen. Har man en valp efter en populär hane blir man tvungen att se upp med hur många andra syskon och halvsyskon som gått i avel än om man har en valp efter en mer sparsamt använd hane. Det innebär också att både uppfödare och hanhundsägare behöver ta ett extra stort ansvar för att inte bidra till att den genetiska variationen minskar genom att även barn och barnbarn till överanvända hanar i sin tur går i avel.

Ovan beskrivna scenarier är långt ifrån fantasier, det finns verkliga exempel i många raser. Även i vår ras har man i USA haft hundar som använts i en sådan utsträckning så att det skapat problem av olika slag. I Sverige har vi under de 20 år rasen funnits i Sverige haft en relativt stor bredd i användandet av avelshanar, men vi börjar nu se att bilden förändras.

 

AVELSHANAR 2004- april 2014, antal avkommor och barnbarn[1]

Reg nr

Namn

Avk.

Barnb*

Hundar med antal avkommor motsvarande/överstigande 5%

S62745/2009
AKCDN10201717

Thornapple Ragtime Move Over

68

50

Hundar med antal avkommor i spannet mellan 2% och 5%

S55613/2009

Thornapple Mercury All Jacked Up

62

4

SE12335/2010
AKCDN11250903

Thornapple Dr Thunder

50

27

S26918/2005
AKCDL90706502

Thornapple Oh Brother

49

39

S36409/2002

Some Kind of Magic's Aceventura

44

126

S56441/99

The Mad Hatter of Imagineer

44

96

S45662/2005

Thornapple Paint The Town

38

68

S11671/2009

Big Brawehearts Diezel

37

0

S29274/2004

Z'athenas Öjax-Thriller

36

0

S45177/99

Windstar Hawaiian Style

34

67

S14994/2004

Diamond Bluff Mickey Blue Eyes

33

10

S11121/2006

Thornapple Moon On Fire

31

10

SE23537/2012

Vulcan's Thunder Northbay

31

0

S29657/99

Dancing Skies Starwalker

30

75

S30180/2003

Labossie's Balder

30

33

DK12977/2003

Chip

29

28

S31228/2004

Blue Wingfire's A Touch of Hous

29

19

S20944/2006

Missnutt's Dog Ja-Son

29

0

S41259/98

Mr Binks Tejas Burrito

28

83

S12759/2002

Door Keepers Earth Echo By Willone

28

67

S11663/2009

Door Keepers Officer

28

0

S49178/2003

Easy Around The World

27

26

Hundar med antal avkommor i spannet upp till 2%

S46457/2000

Diamond Bluff Cowboy Classic

26

64

S21874/2009

Easy Nikki Sixx

26

10

DK17409/2003

Rosenlyst's Bobalu Blue Label

25

46

S28892/2003

Real Sugar Castor

25

0

S15778/2008

Raftermt Walk The Line

25

0

S60964/2002

Crofter Holding's Sueno con Ovejas

24

18

DK16595/2004

Aussieligaen Shadow Honda

24

6

S32355/2001

Hevnsent Willy Wagtail

23

49

S18438/2002

Windedos Master Mind

23

40

AKCSBDN21267301

Taplacs American Express v Hisaw

23

6

SE24947/2012

Northbay's Rock On Summit

23

0

FIN45592/03

Thornapple Hot Wheels

22

76

S35008/2009

Helylles Snusmumrik

22

0

S18069/2005

Missnutt's King of Heaven

22

0

AKCDL91380203

Capay Spirit Bear

21

9

S22019/2003

Windedos Sky High

21

9

S49175/2003

Easy All For You

21

0

S56353/2000

El Merino's Pastor

21

0

S46454/2000

Diamond Bluff Cracker Jack

20

8

S43369/2006

Rising Sun Tom Sawyer

20

5

AKCDL897892/01

Chuckanut Royal Secret

20

1

S45198/2007

Z'athenas Handsome Guy

20

0

S60191/2009

Bayshore Stonehaven Simple Red

20

0

DK19897/96

Black Shadow of Venus

19

40

S48658/2004

Mr Binks Gentleman Jack

19

30

S12760/2002

Door Keepers Edington The Genius

19

10

KCAC04038501

Applethorns Storm Force

18

55

DK13997/2004

Khetashio Heart of A Legend

18

42

SE21203/2011

Mangry's Lone Star Marshall

18

0

S16376/2005

Crofter Holding's Derringer

18

0

S57250/2009

Missnutt’s Crystal Mano

18

0

AKCDL728356/03

Pincie Creek Cowboy

17

80

AKCDL758549/04

Crown Point Cowpuncher

17

48

S40274/2007

Khetashio John Wayne

17

44

DK04968/2006

Thornapple Aftershock

17

44

S50024/2006

Nit Noys Golden Eye Dick

17

9

S49179/2003

Easy All Shook Up

17

8

SE65493/2010

Some Kind of Magic’s Jackpot

17

0

AKCDL84998803

Honkytonk Houston of Gearhart

16

58

DK00267/2002

Ligaen's Kato

16

53

S21861/2004

Aussie Hill Blackhawk Teddy Bear

16

35

DK07526/2009

Stormridge Harmonyhill Sachem@gefio

16

18

SE15351/2010

Crown Point Summit

16

7

S48659/2006

Tomtemors Blue Lobo

16

7

DK00911/2001

Marquis Glory Kidjo

16

5

AKCDN16346503

Mandolyn's Acoustic Guitar

16

0

S16794/2007

Kaleidoscope Curtain Call

16

0

S48864/2008

Aussieringens Fiero

16

0

S54485/2008

Spinnrockens Dynamic Chac

16

0

S60325/2009

Blue Wingfire’s Marble Cake

15

0

 

[1] Antalet avkommor och barnbarn är beräknat i Lathunden på uppgifter t.o.m 2013. Antalet avkommor är kompletterat med manuell sökning i SKKs. hunddata för de första månaderna 2014. Ev förändringar på barnbarn för 2014 kommer att synas efter nästa uppdatering av Lathunden som beräknas komma före sommaren. Hundar med äldre registreringsår är ej aktuella för avel i nuläget men finns med på listan då mängden barnbarn kan ha stort inflytande på aveln.