Ansökan till Uppfödarlistan

Lathund

Uppfödarens val av avelsdjur

Uppfödaren använder avelshundar (hane samt tik) som har/är:

HD A/B
eller motsvarande (Ja/Nej)
Ögonlysta
inom 12 månader före parning (Ja/Nej)
Äldre än 3 år vid avelsdebuten
(>50%) (Ja/Nej)
Arbetsprovade
(>50%) gk lägre bruks, tjh, Gk vallh pr, 1 leg OTD (ASCA) (Ja/Nej)
Skottfasta
värdesiffra 1-3 vid MH alt. värdesiffra 3-5 vid MT (Ja/Nej)
Exteriör
Gk exteriörbeskrivning eller minst Good i kvalitetspris (Ja/Nej)


Utformningen av uppfödarpresentationen är ett led i klubbens arbete med RAS (rasspecifika avelsstrategier) och för att öka informationen till valpköpare. Det är rasklubbens skyldighet att arbeta för att uppnå de avelsstrategier som finns fastlagda i RAS och att sprida kunskap och insikt bland uppfödare och hundägare i enlighet med SBK:s verksamhetsmål.

Mallen till presentationen är därför utarbetad med syfte att hjälpa uppfödaren att beskriva sin avel i förhållande till klubbens fastställda RAS. Presentationen har också som syfte att visa i vilken utsträckning avkommor utvärderats inom aktuella områden. Presentationen bygger på uppfödarens egna uppgifter. Underlag för beräkning ska vid förfrågan från t ex valpköpare kunna uppvisas när uppgifter inte framgår av SKK:s hunddata. Resultatet av utvärderingarna (dvs. resultat av röntgen, beskrivning och tävlande) är därefter upp till respektive uppfödare att redovisa på det sätt man själv vill. För resultat finns även SKK:s rasdata att tillgå.

Mallen är indelad i två delar.

Under Del 1 redovisas uppfödarens val av avelsdjur. Presentationen baseras på samtliga i avel använda hundar. Se lathunden ovan.

Under Del 2 redovisas andelen utvärderade avkommor med utgångspunkt från de områden som prioriteras i RAS; HD, MH, arbetsprov och exteriör. I redovisningen ska ingå samtliga avkommor som vid redovisningstillfället uppnått utvärderingsbar ålder, vilket fastställts till över 24 månader. Här räknas även exporterade hundar med.

Exempel på beräkning under Del 2

Uppfödare X har 53 uppfödda valpar i SKK:s hunddata men 1 har avlidit före 24 månaders ålder och 2 har ännu inte uppnått 24 månader. Beräkningsunderlaget blir 50 hundar över 24 månader.

Om 25 st har genomfört MH-beskrivning: 50%
Om 35 st är röntgade (varav 5 utomlands): 70%
Om 15 st är startade på arbetsprov (varav 3 utomlands): 30%
Om 40 st är utställda/exteriörbeskrivna: 80%

Presentationen uppdateras en gång per år. Vid påtaglig förändring kan uppgifter kompletteras ytterligare en gång under året.
Utöver ditt medlemskap kostar det endast 200 kr att under ett kalenderår stå på listan och då ingår även hanhundslistan (läs mer under fliken för hanhundslistan). Skriv ditt namn och att det gäller uppfödarlistan när du sätter in pengarna på SASK pg 25 08 71 - 1. Tack!

Personuppgifter som samlas in med annonsen behandlas separat från andra annonstyper och kan ligga kvar i systemet upp till två år efter det att annonsen avpublicerats, om annonsören inte begär annat. Detta görs för att kunna föra statistik på antalet uppfödare mot föregående år och för att förekla arbetet i de fall när en annons förnyas efter att den avpublicerats.

Kenneln
Namnet på den person som kenneln står på.
Om ditt kennelnamn ej är registrerat än, fyll i det namn du använder för att identifiera din kennel så länge.
Ev. annan person som står på kennelns adress.
Ett nummer per rad.
Del 1:
Uppfödarens val av avelsdjur. Tag hjälp av lathunden ovan innan du fyller i.
Del 2:
Andel utvärderade avkommor (>24 mån) i förhållande till SASK:s RAS-dokument.
st
st
%
%
%
%