Vallningsintroduktion

Att var ny inom vallningen kan vara förvirrande med alla förkortningar och titlar. Här kommer ett försök att reda ut vad som är vad och vilka Svenska Australian Shepherdklubben SASK har ett samarbete med och varför.

Innan SASK startades var rasen en del i Kelpie och Cattledogklubben då rasen blivit klassad som brukshund och skulle tillhöra SBK:s rasklubbar. Redan där diskuterades behovet av att få till någon form av prov/tävlingar i vallning förutom de som arrangeras av Svenska Vallningsklubben (SVAK). Svak är dels rasklubb för Border Collie och då även den klubb som av SKK var utsedd att vara ansvarig för alla vallhundsprov/tävlingar i Sverige. När SASK sedan blev egen klubb slogs det fast att vallningen var ett prioriterat område och att SASK skulle främja samarbete med rasens moderklubb Australian Shepherd Club of Amerika (ASCA).

Efter några år beslutade SBK att tillsätta en arbetsgrupp för att se hur man kunde möjliggöra fler provformer för vallning för de raser inom SBK som räknades som vallhundar. I den arbetsgruppen ingick Ulf Wikström från dåvarande Kelpie och Catledogklubben, Ankie Hermansson Beaucheronklubben, Lena Stangvik samt Anna Brinning från SASK. När utlåtandet från gruppen var inlämnat förstod man på SBK att detta inte var något man skulle ha ansvar över då det var många fler raser som skulle främjas och utvecklas inom vallningen, än de som tillhörde SBK. SKK kopplades in och en klubb som benämndes Intresseföreningen för kroppsvallande hundar (IKV) bildades. IKV arbetade under några år och representant för SASK var framlidne Gunnar Larsson (Crofter Holding´s kennel). Målet då var att införa amerikanska kennelklubbens (AKC) prövningsordning. Efter diverse diskussioner, uppvisningar i Sverige av arenan, banan o.s.v. beslutades att i stället införa FCI´s (Federation Cynologique Internationale) prövningsordning eftersom SKK redan är en del av FCI och man då lättare skulle kunna ha officiella prov med officiella titlar.

Sjunde december 2015 bildades Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) som en verksamhetsklubb inom SKK med uppgift att bedriva prov och tävlingsverksamhet för alla kroppsvallande raser enligt raslista hos SKK, I dagsläget omfattar listan 35 olika raser fördelat på ca 25 rasklubbar

SASK som rasklubb ”servas” av SvKV enligt beslut från SKK från och med 2021 gav SKK tillstånd att SvKV kunde delegera ut möjligheten att anordna vallanlagsbeskrivningen NHAT (Natural Herding Aptitude Test) till rasklubb. SASK har under 2021 haft 5 NHAT med totalt 39 hundar beskrivna. Från och med 2022 tillåts även rasklubb att arrangera HWT (Herding Working Test) och SASK kommer att ha sitt första officiella HWT på Fäboda Gård 22 maj 2022.

Men redan innan SvKV bildades förekom en hel del vallningsprover i Sverige och Europa baserat på ASCA:s prövningsordningar. Den första Europeiska ASCA-klubben med fokus på vallning startades 2002, Western Europe Working Australian Shepherd Club (https://wewasc.com) i samarbete mellan vallningsintresserade från bl.a. Tyskland, Nederländerna och Sverige. Samma år hölls den första ASCA-tävlingen i Sverige, genom WEWASC, utanför Eskilstuna med amerikansk domare. Efter det utvecklades både tävlingar och fler klubbar i olika europeiska länder.

Vad är då skillnaderna på de olika prövningsordningarna och vad betyder alla förkortningar. Vi börjar med ASCA som är rasens moderklubb:

I ASCAS vanligaste prövningsordning genomförs tävlingar på en inhägnad arena med diverse hinder i form av grindar, fålla och tratt. Du kan tävla på tre olika djurslag; får (s), nöt (c) och anka(d) och i tre olika klasser; Started (STD), Open (OTD) och Advanced (ATD) med ökande svårighetsgrad. Det finns en mängd olika banor (A-F) som tävlingen kan arrangeras i. Vill du se banskisser kan du följa denna länk: https://scandwasc.one/meny/course-a-h.html

Du uppnår titlar genom att kvalificera dig över en viss poängsumma och får då ett s.k ”leg”. När du i en klass har fått två ”leg” för två olika domare får din hund en titel som är sammansatt av klassens förkortning och en bokstav för djurslag, t.ex STDs betyder att man fått två ”leg” i den lägsta klassen (started) på får medan OTDc betyder att man fått två ”leg” i mellanklassen (open) på nöt. Du startar alltid i den lägsta klassen oavsett vad din hund kan sedan tidigare och följer klasserna för resp. djurslag. Du väljer själv om du vill tävla på ett, två eller alla tre djurslagen. På proverna bedöms det dels hur du klarar av att ta djuren genom hindren på banan, dels på vilket sätt du och hunden kontrollerar djuren på att sätt som är bra djurhållning med lagom fart och kontroll.

När hunden har tävlar sig upp genom samtliga tre klasser på samtliga tre djurslag kan du få titeln Working Trial Champion (WTCH). Du ska då ha klarat av sammanlagt 18 kvalificeringspoäng, sex på varje djurslag och för minst två olika domare i resp. klass.

Men ASCA- tävlingar genomförs inte bara på arena. Efter att du fått titeln ATD på får och/eller nöt kan du starta Post Advanced (PATD) som genomförs på ett fält eller stor inhägnad hage där du ska ta ut djuren ur fålla och ta dem runt på en bana med grindar och tratt för att slutligen sätta in dem i fålla igen. Du kan efter två ”leg” för olika domare få titeln PATDc och/eller PATDs.

ASCA har också Farm Trials där du ska genomföra en bana som innehåller inslag av gårdsarbete till exempel sortering, passager grindar, lastning och lossning, broar, fotbad m.m. under en begränsad tid och på ett sätt som visar att du och hunden kan samarbeta om uppgifterna och få dem utförda på ett sätt som är bra för djuren. Här kan du starta i två klasser, Open och Advanced med olika svårighetsgrader och du kan få titlarna OFTDscd (Open Farm Trial Dog samt bokstav för djurslag) och AFTD (Advanced Farm Trial Dog samt bokstav). På Farm Trial händer det också att det finns tävlingar som är mixade med två djurslag. Du går en halv bana med får t.ex. och går sedan vidare och gör resten av banan med ankor eller nöt. Om du ser titeln OFTDm så innebär det att ekipaget klarat av en sådan tävling.

Det finns också, huvudsakligen i USA, olika typer av ranchprover antingen i tävlingsform (Ranch Trial Dog) med större grupper av djur och varierande upplägg beroende på förutsättningar på arrangerande ranch. Ranch Dog Inspection är en möjlighet att få sin hund utvärderad i dagligt rancharbete där domaren kommer till gården och bedömer hundens förmåga att sköta sitt arbete utifrån det som krävs.

SvKV Svenska Kroppsvallarklubben (FCI):

Inom FCI´s prövningsordning finns det två varianter som utvecklats i Europa utifrån de olika behov av arbete och hundar som har funnits. Dels är det prover för raser som ses som kroppsvallare och där heter prövningsordningen Traditional Style (TS). Där får bara raser som är ansedda som kroppsvallare starta. Den andra prövningsordningen benämns Collecting Style (CS) och är enbart avsedd för Border Collie. Kroppsvallande raser får inte starta på CS och Border Collies får inte starta på TS.

För att starta på tävling/prov i TS måste hunden ha gjort ett NHAT (Natural Herding Apptitude Test = Vallanlagstest). Hunden kan få EXC (Excellent) G (Good) INS (Insufficent, ej godkänt) eller DIS (Diskvalificerad). Om hunden får INS kan den få göra om testen, däremot inte om den är diskvalificerad. Resultat redovisas på SKK hunddata. Nästa steg är HWT (Herding Working Test = Vallarbetsprov)

Provet tar mellan 20–25 minuter och minimiantalet får är 10, detta prov är inte ett tävlingsmoment utan ett arbetsprov. För att uppnå ett godkänt resultat måste följande vara uppfyllt: Poänggräns för godkännande är >60% Efter att en gång ha uppnått >60% är hunden berättigad att starta i tävling traditionell stil IHT 1. Provet är officiellt och registreras hos SKK och är meriterande som arbetsmerit för t.ex utställningschampionat för aussie.

IHT 1 (Internationals Herding Trials = Första tävlingsklassen)

Provet tar mellan 25–30 minuter och minimiantalet får är 15 (önskemål från domare). Här börjar det att bli lite svårare, fler får och trixigare bana. Längre tider på betesarean, längre sträckor där man inte får prata med hunden mm. Ska man jämföra med något så liknar både HWT och IHT 1 ASCAS lägsta klass i Farmtrial.

Även här är poänggränsen för Godkänt >60% och man tillåts då starta IHT 2

IHT 2 (Internationals Herding Trials = Andra tävlingsklassen)

Provet tar 35–40 minuter minimiantalet får är 18 (önskemål från domare). Här börjar det bli ganska mycket svårare med kortare hämt, fösning, längre tider på betesarean samt att styra hunden på avstånd

Poänggränsen för Godkänt >60% och man tillåts då starta IHT 3

IHT 3 (Internationals Herding Trials = Högsta tävlingsklassen)

Provet tar över 30 minuter minimiantal får 25 (önskemål från domare).

Nu krävs hämt, fösning både på sträcka rakt fram och genom ex. grindhål, lång tid på betesarean, styra hunden på avstånd, sk. malteserkors kan läggas till, möte av fordon, passering av folkmassa o.s.v.
För championatet krävs 3 godkända resultat av minst 2 olika domare.

Ska man jämföra något så kan man jämföra IHT 2 och IHT 3 med ASCAS prövningsordning Post Advance men med många fler hinder och fler djur.

Samtliga titlar vid godkänt resultat ansöks hos SKK inklusive championattiteln.

Regelverk med förklaring på samtliga hindertyper finns på SvKV´s hemsida. Andemening Traditional Style: https://www.kroppsvallarna.se/tavling/

Regler: https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/SvKV-Vallprov-2022-01-01-2026-12-31-1.pdf

Hindertyper: https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Hindertyper-IHT.pdf

SVAK Svenska Vallhundsklubben

SVAK arrangerar vallhundsprov på får och nöt. Dels är det vallhundsprov (VP) som kan genomföras på får eller nöt. Godkänt VP är krav för Border Collie för att få valpar registrerade och då ska båda föräldradjuren ha GK VP. I VP ingår att hunden ska hämta djuren, de ska tas genom en tratt, fösas genom grindar och tas in i och ut ur en fålla. VP arrangeras som ett prov utan tävlingsinslag och du får godkänt eller ej godkänt. Provet är officiellt och registreras hos SKK och är meriterande som arbetsmerit för t.ex utställningschampionat för aussie.

Det finns också tävlingsformer, som är inofficiella, och enbart registreras av SVAK i deras register Vallreg. Dessa tävlingar är trots att de är inofficiella meritgrundande för SVAK:s mästerskapstävlingar.

Tävlingsformerna på får benämns IK1 (Internationell klass 1) och IK2 där den huvudsakliga skillnaden är att föraren får följa med runt banan i fösningen i den lägre klassen. I den högre klassen måste föraren stå kvar vid punkten som hunden skickades ifrån vid hämtet och styra hunden runt banan och genom fösningsgrindarna innan ekipaget får hjälpas åt dela gruppen samt att fålla in och ut.

På nöt är benämningen NN 1 (Nordisk Nöt 1) och NN 2, även dessa inofficiella men meritgrundande för SVAKS mästerskapstävlingar av olika slag. Banan ser lite annorlunda ut än för fårtävlingarna men även här finns det en ökad svårighetsgrad mellan klasserna.

Det finns också i regelboken för SVAK certklasstävlingar (CK) på både får och nöt. Dessa är officiella och redovisas på SKK Hunddata samt i SVAKS redovisning Vallreg. Dessa arrangeras inte i någon större omfattning per år.

Olika klubbar och funktioner:

ASCA Australian Shepherd Club of Amerika Aussiens moderklubb I USA. https://asca.org/

SWEDASC Swedish Australian Shepherd Club, Svensk ASCA- klubb.https://swedasc.se/nyheter

SCANDWASC Scandinavian Working Australian Shepherd Club, Skandinavisk ASCA- klubb. https://scandwasc.one/

WEWASC Western Europe Working Australian Shepherd, Europeisk klubb fokuserad på framförallt vallning. https://wewasc.com/

DWAS Dutch Working Australian Shepherd Club Holländsk ASCA-klubb. http://dwas.nl/

WASIC Working Australian Shepherd Italian Club, Italiens ASCA-klubb. http://www.wasic.it/

FINASC Finnish Australian Shepherd Club, Finlands ASCA-klubb.

SvKV Svenska Kroppsvallarklubben, av SKK utsedd att vara prov och tävlingsansvariga för samtliga tävlingar och prov för kroppsvallande hundar. https://www.kroppsvallarna.se/

SVAK Svenska Vallhundsklubben, rasklubb för Border Collie och ansvariga för prov och tävlingar för Border Collie där även andra raser är välkomna. http://www.svak.se/

SWAS Swedish Working Australian Shepherd, Ingen klubb eller förening. Hämtat från deras hemsida: Vi är INTE någon förening, organisation eller klubb med betalande medlemmar, utan ett forum för aussieägare där vi tillsammans hjälps åt. https://aussievalldata.weebly.com/

För Vallsektorn i SASK 2022-02-17