Prov- och tävlingsformer

I Sverige finns det tre olika organisationer som anordnar vallhundsprover och tävlingar. Här nedan kan ni ta del av en kort sammanställning över dessa samt länkar till respektive organisations hemsidor där mer utförlig beskrivning och regler finns.

SVENSKA KROPPSVALLARKLUBBEN (SvKV)

Svenska Kroppsvallarklubbens syfte är att bevara och utveckla de kroppsvallande rasernas specifika vallegenskaper genom att erbjuda möjligheter till prov och träning för ett stort antal raser. Det är FCI’s regelverk för prov med vallhundar som ligger till grund för de svenska reglerna men som anpassats till svenska förhållanden, bland annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas, då dessa har mycket olika bakgrund.

Anlagstestet syftar till att beskriva de viktigaste karakteristiska egenskaper som alla vallande raser har gemensamt, intresse, samarbete, driften att kontrollera djurens rörelser och balans.

Vallarbetsprovet (HWT) och vallhundstävlingarna (IHT) ska utföras för att visa och bevara de egenskaper som är relaterade till hundens förmåga att hantera får. Detta för att kunna behålla instinkter och arbetskapacitet som erhållits genom många generationer av avel.

NHAT - Anlagstest
Officiellt anlagstest i vallning på får eller nöt.
HWT TS - Vallarbetsprov
Officiellt vallarbetsprov på arena/öppen yta. Finns på får.
IHT TS (Klass 1-3)
Officiella tävlingsklasser på arena/öppen yta. Finns på får.

(Svårighetsnivåer inom parentes)

Regelverk för prov

Vad innebär NHAT?

Ett vallanlagstest (NHAT) är obligatoriskt om man vill fortsätta att tävla inom SvKV vallhundsprover och tävlingar, på samma sätt som ett MH är obligatoriskt för att få tävla bruksprov inom SBK.

Testet innehåller två delar. Den första delen består av en enklare mental del, helt utan kontakt med djur. Här bedömer man hundens kontakt med andra människor och hundar, ljudkänslighet och samarbete med föraren.

Under del två gör man en utvärdering av hundens vallanlag, detta är INTE att betrakta som vallning utan här bedömer man hundens INTRESSE för vallningsdjuren. Testet utförs med djur i en fålla och där hunden förhåller sig utanför fållan. Detta säger ingenting om hundens förmåga att valla djuren utan kan endast visa om hunden har ett intresse.

Varför ska jag göra ett vallanlagstest om jag inte har tänkt fortsätta valla eller gå upp på prov?

Som rasklubb, uppfödare eller ägare av en hund av vallhundsras kan detta fungera som ett hjälpmedel inför framtida avel. På 5–8 generationer kan viktiga egenskaper ha avlats bort och många gånger är det de egenskaperna som gör en vallhund till den arbetande hund den är tänkt att vara.

I dagsläget kan rasklubb arrangera vallanlagstest (NHAT) för sina medlemmar och/eller för uppfödare som vill ha kullar beskrivna. Vallanlagstestet kan göras på alla hundar oavsett ålder dock tidigast när hunden är 12 månader. Viktigt att veta är att detta test INTE är ett bevis på att hunden kommer att kunna tränas i vallning utan är till för att se om hunden visar intresse för djuren eller ej, just den dagen testet görs.

AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB OF AMERICA (ASCA)

Syftet med Australian Shepherd Club of Americas vallningsprogram är att bevara och främja rasens instinkter, mångsidighet och naturliga arbetsförmåga. Dessa tävlingar anordnas förutom i USA även i flera europeiska länder, bland annat i Sverige, Finland, Holland och Tyskland.

Arena tävlingarna erbjuder tre olika tävlingsnivåer på tre olika djurslag och finns i flera förbestämda banor. Förutom det tekniska utförandet så bedöms även hundens attityd, lydnad, styrka och samarbete. Man kan även gå vidare till nästa klass, Post Advanced som sker på öppet fält.

Farm- och Ranch Trial programmen ska spegla de dagliga arbetsuppgifter som finns på en mindre gård eller större farm. Ingen tävling är den andra lik utan anpassas efter platsen och ska representera praktiska situationer där hunden behöver flytta djuren effektivt och på ett stressfritt sätt. Ranch dog inspektionen genomförs hemma på jordbrukets produktionsdjur där hunden bedöms för sin användbarhet i arbetet.

Då ASCA inte är kopplad till någon FCI ansluten kennelklubb så räknas dessa meriter som inofficiella inom Svenska Kennelklubben.

Arena Trial (started – open - advaced)
nofficiella klasser på arena. Finns på anka, får och nöt.
PATD - Post Advanced
Inofficiella klasser på fält. Finns på får och nöt.
Farm Trial (open - advanced)
Inofficiella klasser, mindre ytor som representerar en mindre gård. Finns på anka, får, nöt och mixade djurslag.
RTD - Ranch Trial
Inofficiella klasser, olika ytor som representerar en större farm (min. 2 ha) Finns på får och nöt.
RD - Ranch dog inspektion
Inofficiellt prov som genomförs på djurägarens gård.

(Svårighetsnivåer inom parentes)

Regelverk ASCA

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN (SVaK)

Ett av Svenska Vallhundsklubbens mål är att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur. Avsikten med SVAKs prover är att, till aveln, föra fram sådana hundar som bäst passar svensk djurhållning.


Vallhundsprovet är ingen tävling utan ett arbetsprov där hundens målmedvetna, effektiva arbete med väl avvägt tempo i rätt riktning kombinerat med god djurhantering ska bedömas mer än det tekniska utförandet. Det är hundens arbete som först och främst bedöms.

Vallhundstävlingarna består av ett antal olika moment som testar hundens förmåga att, i samarbete med föraren, hantera djur effektivt, kontrollerat och med ett minimum av stress. Detta skall ske inom en föreskriven tid, där stor vikt läggs vid god djurhantering.

VP – Vallhundsprov
Officiellt stambokfört vallhundsprov på öppet fält. Finns på både får och nöt.
IK1 och IK2
Inofficiella, internationella klasser på får. Öppet fält.
NN1 och NN2
Inofficiella, nordiska klasser på nöt. Öppet fält.
CK – Certifikat klass
Officiell stambokförd tävling på öppet fält. Finns på både får och nöt.
Regelverk SVAK